Phần mềm quản lý chỉ đạo tuyến

Giúp theo dõi, báo cáo thống kê trực tiếp lên Đơn vị chủ quản một cách nhanh chóng, tổng hợp số liệu chính xác. Phần mềm bao gồm các phân hệ:

+          Quản lý chuyển giao kỹ thuật: Xây dựng hệ thống chỉ đạo tuyến về công tác khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho tuyến dưới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện đúng tuyến kỹ thuật, thông báo kịp thời các sai xót về chuyên môn kỹ thuật. Quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của đơn vị tuyến dưới. Hỗ trợ kịp thời kỹ thuật cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Xây dựng các phương án chuyển tuyến trong phạm vi được phân công.

+          Quản lý Nghiên cứu khoa học: Xây dựng hệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học xuyên suốt và thống nhất cho ngành y tế tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác ứng dụng thực tiễn từ đề tài, hạn chế việc trùng lắp đề tài và quản lý chi phí thực hiện đề tài. Hướng dẫn và phối hợp với các tuyến xây dựng mô hình chuyển tuyến.

+          Quản lý Đào tạo: Xây dựng hệ thống quản lý quản lý đào tạo dành cho các phòng tổ chức cán bộ tại Sở và các đơn vị trực thuộc. Quản lý tổ chức thực hiện công tác đào tạo lại, đào tạo liên tục cho các cán bộ của các đơn vị về chuyên môn kỹ thuật, học tập thực hành và nâng cao tay nghề. Lập kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện giúp tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên khoa, chuyên ngành để nâng cao chất lượng cấp cứu, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh. Xây dựng các kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến dưới triển khai thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *