Phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua và khen thưởng của toàn đơn vị được đơn giản và dễ dàng hơn. Phần mềm có thể quản lý các Quyết định khen thưởng, chi tiết khen thưởng đến từng đối tượng đượng khen thưởng. Giúp theo dõi quá trình khen thưởng của một cá nhân, tập thể được thuật tiện làm cơ sở để xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn. Ngoài ra phần mềm giúp kết xuất báo cáo dễ dàng và thuận tiện, in các quyết định khen thưởng trên phôi.

PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
 • Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
 • Thông tư số 12/2019/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
 • Thông tư22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục

TỔNG QUAN CHỨC NĂNG

 • Quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng của cá nhân, tổ chức
 • Quản lý đợt thi đua khen thưởng
 • Quản lý danh sách cá nhân, tổ chức thi đua khen thưởng
 • Quản lý đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua khen thưởng
 • Quản lý tờ trình thi đua khen thưởng
 • Quản lý xét duyệt, thẩm định báo cáo thành tích, đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng
 • Quản lý các quyết định thi đua khen thưởng
 • Quản lý kinh phí, quỹ thi đua khen thưởng
 • Quản lý chi thi đua khen thưởng
 • Quản lý in ấn phôi, bằng khen, giấy khen
 • Báo cáo thống kê thi đua khen thưởng theo danh sách, cá nhân, tổ chức
 • Công khai danh sách khen thưởng và đề nghị khen thưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *