Phần mềm tổng hợp tình hình kinh tế xã hội

Hiện nay, việc tổng hợp Thông tin KTXH ở các cơ quan đơn vị hầu hết chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn, chưa thể hiện được đúng vai trò của nó  trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là vì quá trình gửi nhận báo cáo còn chậm trễ, hệ thống biểu mẫu báo cáo chưa thống nhất, việc lưu trữ sơ sài thiếu khoa học và đặc biệt vẫn thủ công trong quá trình tính toán, so sánh, thống kê, …gây ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề kịp thời cũng như độ chính xác của hệ thống thông tin.

Hệ thống quản lý thống kê nội bộ được xây dựng nhằm mục đích thu thập các thông tin thống kê từ các đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên cấp trên theo quy định (Báo cáo định kỳ) từ đó hình thành nên một cơ sở dữ liệu tập trung về thống kê đặc thù của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • Cho phép các đơn vị lập và gửi báo cáo lên Đơn vị chủ quản theo các biểu mẫu điện tử. Các thông tin được thu thập từ các nguồn báo cáo như:
  • Báo cáo theo Tuần.
  • Báo cáo theo Tháng
  • Báo cáo  theo Quý
  • Báo cáo theo 6 tháng
  • Báo cáo Năm
  • Báo cáo tổng hợp
  • Báo cáo theo chỉ tiêu
 • Xây dựng các báo cáo tổng hợp đầu ra phục vụ công tác quản lý và công tác thống kê:
  • Cho phép thực hiện tổng hợp báo cáo thống kê cho Lãnh đạo đơn vị được báo cáo cũng như các phòng chuyên môn có liên quan khai thác theo yêu cầu nghiệp vụ;
  • Cho phép người dùng có thể thực hiện tổng hợp, tra cứu thông tin trong phạm vi quyền hạn.
  • Cho phép truy xuất, tổng hợp, thực hiện các báo cáo thống kê phục vụ yêu cầu của Lãnh đạo và các đơn vị khác có liên quan.
  • Cung cấp các dữ liệu thông tin phục vụ phân tích và dự báo.
  • Các báo cáo đáp ứng các yêu về biểu mẫu đối với từng báo cáo.
  • Có thể kết xuất báo cáo ra các định dạng file khác nhau như: Excel, Word hoặc PDF.
  • Cho phép thực hiện tổng hợp báo cáo thống kê cho Lãnh đạo đơn vị được báo cáo cũng như các phòng chuyên môn có liên quan khai thác theo yêu cầu nghiệp vụ;
 • Hệ thống cho phép cán bộ, lãnh đạo có thể thống kê báo cáo thông tin nhằm phục vụ công tác báo cáo theo quy định như :
  • Các Báo cáo theo định kỳ.
  • Các báo cáo theo yêu cầu.
  • Các báo cáo tổng hợp.
  • Các báo cáo tổng hợp.
  • Quản lý thông tin danh mục dùng chung

Hệ thống phần mềm quản lý thống kê báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội gồm các khối chức năng chính sau:

 • Nhập và Gửi Báo cáo
  • Gửi các báo cáo thống kê về tình hình Kinh tế Xã hội theo yêu cầu của Sơ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Cho phép người dùng có thể nhập các thông tin về số liệu của các tiêu thức báo cáo được đơn vị chủ quản định nghĩa trong hệ thống.
 • Truyền nhận báo cáo
  • Chức năng hỗ trợ việc gửi/nhận báo cáo từ các đơn vị lên đơn vị chủ quản. Cho phép đơn vị chủ quản xem thông tin các báo cáo gửi lên, duyệt báo cáo và chuyển công bố kết quả để người sử dụng tra cứu, tìm kiếm thông tin về các loại cơ sở dữ liệu về giá
 • Báo cáo đầu ra:
  • Chức năng hỗ trợ cán bộ, lãnh đạo tổng hợp các thông tin được quản lý, thu thập được xuất ra các biểu báo cáo thống kê tổng hợp, chi tiết phục vụ công tác báo cáo nội bộ của đơn vị chủ quản cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.
 • Quản trị hệ thống:
  • Khối chức năng cho phép người quản trị thiết lập, cấu hình hệ thống, quản trị người dùng, phân quyền sử dụng, theo dõi hoạt động của hệ thống,…
 • Tích hợp dữ liệu:
  • Khối chức năng thực hiện kết nối với các hệ thống khác của Đơn vị (xây dựng các chuẩn giao tiếp cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác) nhằm truyền/ nhận dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Cho phép tích hợp với hệ thống báo cáo thống kê của tỉnh.
 • Hỗ trợ, tiện ích:
  • Khối chức năng hỗ trợ việc gửi thông báo cho người sử dụng.
 • Đăng nhập, đăng xuất hệ thống:
  • Khối chức năng cho phép người sử dụng thực hiện đăng nhập hệ thống để thực hiện các công việc theo phân quyền người dùng. Bên cạnh đó người dùng có thể thực hiện quản lý các thông tin của mình trên hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *