Phần mềm nhật ký điện tử Đoàn thanh tra

X-NKTT là một giải pháp phần mềm tối ưu hỗ trợ ghi chép điện tử những hoạt động của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, những nội dung có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra diễn ra trong ngày, từ khi có quyết định thanh tra đến khi bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan có thẩm quyền. Được thiết kế theo mẫu Sổ nhật ký đoàn thanh tra do Tổng thanh tra chính phủ quy định với trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra.

Đối tượng sử dụng:

  • Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước
  • Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
  • Đoàn thanh tra
  • Thanh tra viên
  • Thành viên Đoàn thanh tra
  • Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *